อนุบาลดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ รับรองมาตรฐานการศึกษา ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.

อนุบาลดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ รับรองมาตรฐานการศึกษา ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. อนุบาลดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ รับรองมาตรฐานการศึกษา ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.

สุขกาย เจริญใจ ใฝ่รู้ สังคมดี มีคุณธรรม

สุขกาย เจริญใจ ใฝ่รู้ สังคมดี มีคุณธรรม สุขกาย เจริญใจ ใฝ่รู้ สังคมดี มีคุณธรรม

พากเพียร เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

พากเพียร เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม พากเพียร เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

English Special Class - โครงการภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

English Special Class - โครงการภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 English Special Class - โครงการภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

รอบรั้วนราธิป

รอบรั้วนราธิป รอบรั้วนราธิป

 
ระเบียบการ (แผนกประถม) พิมพ์ อีเมล์
ระเบียบการโรงเรียนนราธิปพิทยา ( ระดับชั้นประถมศึกษา )
การรับสมัคร
รับสมัครนักเรียน ชาย - หญิง ไป-กลับ
ตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป.6
รับตั้งแต่ อายุ 6 ปีขึ้นไป และต้องเรียนจบชั้นอนุบาลปีที่ 3
ต้องผ่านการทดสอบตามที่โรงเรียนกำหนดไว้ (ยกเว้นผู้ที่จบชั้นอนุบาลที่โรงเรียนนี้ และได้แจ้งความจำนงค์ว่าจะขอเรียนต่อชั้น ป.1 ไว้แล้ว)
หลักฐานการมอบตัว
สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน บิดา-มารดา (พร้อมนำฉบับตัวจริงมาแสดงด้วย)
สำเนาสูติบัตร 1 ใบ (พร้อมฉบับบตัวจริงมาแสดงด้วย)
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ใส่ชุดนักเรียน รูปสีหรือขาวดำก็ได้)
นักเรียนที่มาจากโรงเรียนอื่น ต้องมีใบรับรองหรือหลักฐานการศึกษาต่างๆ จากโรงเรียนเดิมมาด้วย)
แนวการสอน
สอนตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษา (แต่ใช้ระบบการเรียนแบบเซนต์ฯ)
เวลาเรียน แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 เริ่มเรียนประมาณ วันที่ 16 พฤษภาคม – ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เริ่มเรียนประมาณ วันที่ 1 พฤศจิกายน – มีนาคม
เข้าเรียนเวลา 08.00 น. – 15.00 น. (เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดราชการ)
การเจ็บป่วย
ถ้านักเรียนป่วยเป็นโรคติดต่อ ให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ
ถ้านักเรียนป่วยมาก จะให้ผู้ปกครองมารับกลับ
ถ้านักเรียนป่วยเพียงเล็กน้อย มีห้องพยาบาลพัก และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด
การชำระค่าธรรมเนียม
ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนพร้อมกันในวันมอบตัว
การแต่งกาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4
นักเรียนชาย เสื้อสีขาวคอปกเชิ้ตลายสก๊อตสีแดง เขียว น้ำเงิน ขาว เหลืองและดำ แขนสั้น ผ่าหน้าติดกระดุม
เอวจั๊ม อกเสื้อด้านซ้ายติดกระเป๋าปักตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนด้วยไหมสีแดง เหนือกระเป๋า
ปักชื่อนามสกุลด้วยไหมสีแดง อกเสื้อด้านขวาปักอักษรย่อของโรงเรียน (น.ร.ธ.) ด้วยไหมสีแดง
:กางเกงขาสั้นลายสก๊อตสีแดง เขียว น้ำเงิน ขาว เหลืองและดำ ติดซิปและตะขอด้านหน้า
ขอบเอวกางเกงด้านหลังใส่ยางยืด ความยาวคลุมเข่า
รองเท้าหนังหุ้มส้น หรือรองเท้าผ้าใบสีดำ ถุงเท้าสีขาว
 
"นักเรียนหญิง

เสื้อสีขาวคอปกบัวแหลมลายสก๊อตสีแดง เขียว น้ำเงิน ขาว เหลืองและดำ ใต้ปกเสื้อ
ผูกโบผ้าลายสก๊อต แขนสั้น ผ่าหน้า ติดกระดุม เอวจั๊ม อกเสื้อด้านซ้ายติดกระเป๋าปักตรา
สัญลักษณ์ของโรงเรียนด้วยไหมสีแดง ปักชื่อนามสกุลไว้เหนือกระเป๋าเสื้อด้วยไหมสีแดง
อกเสื้อด้านขวาปักอักษรย่อโรงเรียน (น.ร.ธ.) ด้วยไหมสีแดง
กระโปรงจีบรอบตัวผ้าลายสก๊อตสีแดง เขียว น้ำเงิน ขาว เหลืองและดำ ติดซิปด้านซ้าย
ด้านขวาติดกระเป๋า ความยาวคลุมเข่า
รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ถุงเท้าสีขาว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
นักเรียนชาย เสื้อสีขาวคอปกเชิ้ตลายสก๊อตสีแดง เขียว น้ำเงิน ขาว เหลืองและดำ แขนสั้น ผ่าหน้าติดกระดุม
อกเสื้อด้านมีกระเป๋าปักตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนด้วยไหมสีแดง อกเสื้อด้านขวาปักอักษรย่อ
ของโรงเรียน (น.ร.ธ.) และปักเลขประจำตัวด้วยไหมสีแดง เอวจั๊ม
กางเกงขาสั้นลายสก๊อตสีแดง เขียว น้ำเงิน ขาว เหลืองและดำ ติดตะขอและติดซิปด้านหน้า
ด้านข้างซ้ายและข้างขวาติดกระเป๋า ขอบเอวกางเกงด้านหลังใส่ยางยืด
รองเท้าผ้าใบสีดำ ถุงเท้าสีขาว
 
นักเรียนหญิง
เสื้อสีขาวคอปกบัวแหลมลายสก๊อตสีแดง เขียว น้ำเงิน ขาว เหลืองและดำ ใต้ปกเสื้อติดโบ
ผ้าลายสก๊อต แขนยาว ผ่าหน้า ติดกระดุม เอวจั๊ม อกเสื้อด้านซ้ายติดกระเป๋าปักตราสัญลักษณ์
โรงเรียนด้วยไหมสีแดง อกเสื้อด้านขวาปักอักษรย่อของโรงเรียน (น.ร.ธ.) และเลขประจำตัวด้วยไหมสีแดง
กระโปรงจีบรอบตัวผ้าลายสก๊อตสีแดง เขียว น้ำเงิน ขาว เหลืองและดำ ติดซิปด้านข้างซ้าย และด้านขวาติดกระเป๋า ความยาวคลุมเข่า
ด้านขวาติดกระเป๋า ความยาวคลุมเข่า
รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ถุงเท้าสีขาว
 
หมายเหตุ *** ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์มือถือมาใช้ หากเกิดการสูญหายหรือเสียหาย ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ
*** หากท่านผู้ปกครองมีกิจธุระจำเป็น มารับเด็กนักเรียนไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด โปรดแจ้งให้ฝ่ายธุรการทราบเพื่อจัดครูดูแล
นอกเวลาและ ขอความกรุณาช่วยจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับครูที่ดูแลด้วยคะ (ชั่วโมงละ 40 บาท หลังเวลา 17.00น.)
***** ผู้ปกครองที่ยื่นความจำนงลาออกหลัง วันที่ 30 เม.ย. จะต้องชำระค่าเล่าเรียนของปีการศึกษาใหม่*****