อนุบาลดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ รับรองมาตรฐานการศึกษา ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.

อนุบาลดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ รับรองมาตรฐานการศึกษา ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. อนุบาลดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ รับรองมาตรฐานการศึกษา ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.

สุขกาย เจริญใจ ใฝ่รู้ สังคมดี มีคุณธรรม

สุขกาย เจริญใจ ใฝ่รู้ สังคมดี มีคุณธรรม สุขกาย เจริญใจ ใฝ่รู้ สังคมดี มีคุณธรรม

พากเพียร เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

พากเพียร เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม พากเพียร เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

English Special Class - โครงการภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

English Special Class - โครงการภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 English Special Class - โครงการภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

รอบรั้วนราธิป

รอบรั้วนราธิป รอบรั้วนราธิป

 
ประวัติโรงเรียนนราธิปพิทยา พิมพ์ อีเมล์

โรงเรียนนราธิปพิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 549 ในหมู่บ้านเสนาวิลล่า ซอย 16 ถนนแฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ อยู่ในสังกัด สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ช.)   ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2530 โดยมี คุณจิตร์ ธัญลักษณ์ภาคย์ เป็นผู้รับใบอนุญาต โดยในช่วงแรกได้เปิดทำการเรียนการสอนเฉพาะระดับ Nursery และอนุบาล จนต่อมาได้ทำการขยายชั้นเรียนไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนนราธิปพิทยา ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณเป็นอนุบาลดีเด่น เมื่อปี พ.ศ. 2532 และผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2543 และผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชน (สมศ.) ในรอบที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2547 และในรอบที่ 2 เมื่อปี พ.ศ.2550

ปรัชญาของโรงเรียน คือ พากเพียร เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม   
คำขวัญในการจัดการการศึกษา คือ  สุขกาย เจริญใจ ใฝ่รู้ สังคมดี มีคุณธรรม   ซึ่งทางโรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนานักเรียน ให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สภาพแวดล้อมทั่วไป อาคารเรียนเป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ทันสมัย ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้อง บริเวณโรงเรียนกว้างขวาง สงบ ร่มเย็น เต็มไปด้วยไม้ดอก และต้นไม้เล็กใหญ่ ปราศจากมลภาวะ อุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน นอกเหนือจากห้องเรียน ยังมีศูนย์คอมพิวเตอร์ - อินเตอร์เน็ต ตึกวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี-นาฏศิลป์ ห้องสมุด และห้องจริยธรรม โดยทุกห้องเรียนติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV