" สุขกาย เจริญใจ ใฝ่รู้ สังคมดี มีคุณธรรม "                                                                                                   " พากเพียร เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม "
ข่าวสาร
 

 โรงเรียนนราธิปพิทยา

 542/835(549) ถ.แฮปปี้แลนด์
 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
 กรุงเทพฯ 10240

    โทร.  0-2733-7111
 แฟกซ์. 02-735-5223

 Email : info@naratip.ac.th
 URL : www.naratip.ac.th

 
 
   รายละเอียดโรงเรียนนราธิปพิทยา
 

โรงเรียนนราธิปพิทยา เป็นโรงเรียนระดับอนุบาลและประถม เปิดรับนักเรียนไป - กลับตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2529 มีผู้รับใบอนุญาตคือนายจิตร์ ธัญลักษณ์ภาคย์ และมีนางปริยษิฏฐา ศรีธนนันท์เป็นผู้จัดการโรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน คือ สุขกาย เจริญใจ ใฝ่รู้ สังคมดี มีคุณธรรม
    ปรัชญาของโรงเรียน คือ พากเพียร เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

สีประจำโรงเรียนคือสีเหลืองและสีแดง วัฒนธรรมประจำโรงเรียนคือการกราบไหว้

คณะครูโรงเรียน คณะครูโรงเรียน ประกอบไปด้วยคุณครูจำนวน 40 ท่าน ภายใต้การดำเนินงานของคณะบริหารโรงเรียนอันประกอบไปด้วยครูใหญ่ ได้แก่ อาจารย์ณิชนันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์ และผู้ช่วยครูใหญ่ คือ อาจารย์รัตนาภรณ์ ยูซบ อาจารย์สุดากาญจน์ เรืองสวัสดิ์ และ อาจารย์บุศรา นาคแก้ว

ทั้งนี้ทางโรงเรียนมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาได้แก่ คุณหญิงพรรณี กาญจนวสิต, รศ.พูนสุข บุณย์สวัสดิ์, อาจารย์สรัญธร ฉันทวรภาพ, อาจารย์สมศักดิ์ ภูจริต, อาจารย์ภัทรา ศาสตราคม และคุณจิตรา นวรัตน์

สถานที่ตั้งของโรงเรียน

ตั้งอยู่ที่ 542/835 หมู่บ้านเสนาวิลล่า ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ 10240 ...คลิ๊กดูแผนที่

จุดเด่นของโรงเรียน คือ โรงเรียนตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีต้นไม้ร่มรื่น มีเครื่องเล่นและสื่อการสอนให้เด็กนักเรียนครบครัน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องสื่อการสอน ห้องปฏิบัติการดนตรีนาฏศิลป์ ห้องสมุด โรงอาหาร ห้องเรียน ห้องทุกห้องติดเครื่องปรับอากาศ

ระเบียบการต่างๆของโรงเรียน

 • การรับสมัครเรียน : เปิดรับสมัครนักเรียนทุกชั้นตั้งแต่เดือนมีนาคม - ต้นเดือนมิถุนายน และในเดือนตุลาคม
 • หลักฐานการสมัคร : สูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน รูป 3 ใบ (เพิ่มหลักฐานการเรียนจากโรงเรียนเก่าสำหรับเด็กที่ย้ายโรงเรียน )
 • การแบ่งภาคเรียน : แบ่งเป็น 2 เทอม เทอม 1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เทอม 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม
 • การรับส่งเด็ก : โรงเรียนมีรถรับส่งสำหรับนักเรียน
 • การแต่งกาย :
 • เครื่องใช้ส่วนตัว : ทางโรงเรียนจัดอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับเด็กอนุบาล 1-3 เครื่องใช้ส่วนตัวเช่นแปรงสีฟัน ยาสีฟัน รองเท้าแตะให้ผู้ปกครองเตรียมมาจากบ้าน
 • การดูแลรักษาพยาบาล : โรงเรียนมีห้องพยาบาลและมีพยาบาลอยู่เฝ้าประจำทุกวัน
 • การประกันอุบัติเหตุ : โรงเรียนจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนทุกคน
 • การติดต่อสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน : ผู้ปกครองสามารถติดต่อกับโรงเรียนได้ทางโทรศัพท์หรือโดยตรงที่ห้องธุรการคะ
 • อาหารเช้าและอาหารเย็น : โรงเรียนจัดอาหารว่างเช้า อาหารกลางวัน และอาหารว่างบ่ายให้กับเด็กอนุบาลทุกคน, สำหรับเด็กประถมสามารถเลือกซื้อทานเองหรือให้ทางโรงเรียนจัดอาหารกลางวันและของว่างเช้า - บ่ายให้ หรือเลือกแค่รับประทานอาหารกลางวันกับทางโรงเรียนอย่างเดียว , สำหรับอาหารเช้าและเย็นหากผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานของท่านทานกับทางโรงเรียน เชิญติดต่อได้ที่ห้องธุรการคะ
 • กิจกรรมเสริมพิเศษ : ชมรมเทควันโด ชมรมฟุตบอล ชมรมวิทยาศาสตร์ ชมรมคอมพิวเตอร์ ชมรมวาทศิลป์
 • หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน

ปฏิทินการศึกษา

กิจวัตรประจำวันของนักเรียน

กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

บริเวณโรงเรียน

 Copyright 2005 © Naratipitaya School All Right Reserved